Change Order & Returns

การเปลี่ยนและการคืนสินค้า (เฉพาะสินค้าสำเร็จรูป)

ทาง บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนและการคืนสินค้า

 1. ขอให้ลูกค้าส่งสินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนกลับมาที่ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึงสภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ. ป้ายยี่ห้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษียังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ ส่งให้กับลูกค้า) โดย

  1.1 ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น กรณีเปลี่ยนสีหรือไซซ์ของสินค้า ขอให้ท่านทำการสั่งสินค้ารายการใหม่ที่ต้องการเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน และขอความกรุณาให้สภาพของสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ. ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ท่าน และทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง

  1.2 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะคืนสินค้า สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ. ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งให้กับท่าน โดยขอให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

 2. ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลคำอธิบายรายละเอียดสินค้า หรือรูปภาพ ซึ่งปัญหานี้เป็นผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือทำให้ข้อมูลผิดบนหน้าเว็บไซต์
 3. ในกรณีที่สินค้าใช้งานไม่ได้ หรือไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้
 4. ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับท่านลูกค้าผิดจากรายการที่ได้สั่งซื้อ สำหรับในกรณีความผิดพลาดตามข้อ 2, 3, 4 บริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 5 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และขอให้ลูกค้าช่วยกรุณาจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและการส่งคืนสินค้าให้กับลูกค้า
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ที่เปรอะเปื้อน ชำรุดเสียหาย ในกรณีที่เกิดจากการใช้ไม่ถูกวิธี

ข้อกำหนดสำหรับการคืนเงิน

 • ขอให้เปลี่ยน/คืน สินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าที่เปลี่ยน/คืน จะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ปราศจากการใช้งานโดยส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิม และใบเสร็จรับเงิน

เงื่อนไขการคืนเงิน

 1. กรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต
  • หากมีการยกเลิกรายการก่อนทำการบรรจุสินค้าลงกล่อง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับไปยังบัญชีบัตรเครดิตของท่านลูกค้าภายใน 14 วันทำการ
  • กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงคืนวงเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิต ของท่านลูกค้าภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า
 2. กรณีที่ชำระด้วยวิธีการโอนเงินและวิธีการชำระเงินสดพร้อมรับสินค้า (COD)
  • ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบ และยืนยันการรับคืนสินค้า สำหรับกรณี COD ขอให้ท่านระบุ หมายเลขบัญชีของท่านที่ประสงค์ในการรับโอนเงินคืน

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ แผนกบริการลูกค้า

 • 0 2689 8484 (สายตรง)
 • 0 2289 3100 ต่อ 448

หรือผ่านเว็บไซต์: http://www.wacoal.co.th/bodyclinic/contact/contact.php